Agnieszka Lesz

"Zapoznanie się z historią szkoły, z jej tradycjami i najbliższym otoczeniem."

Cel ogólny

Cele pośrednie

TRASA WYCIECZKI - SZKOŁA - PRZYSTAŃ (WAŁY JAGIELOŃSKIE) - STATEK SZKOLNY WESTERPLATTE II -TRASA RZEKĄ ODRĄ - WYSPA OPATOWICKA - TRASA RZECZNA ODRĄ - WAŁY JAGIELOŃSKIE - SZKOŁA.

PRZEBIEG WYCIECZKI

8.00

- Spotkanie w klasie- czynności organizacyjno-porządkowe
- sprawdzenie obecności,
- przedstawienie celu wycieczki i jej tematu,
- pogadanka wprowadzająca, konieczność zachowania bezwzględnej dyscypliny na statku szkolnym, zwrócenie uwagi na przepisy BHP (nie można samodzielnie oddalać się od grupy, o każdym oddaleniu należy informować wychowawcę, nie zbliżać się i nie wychylać za burtę,
- konieczność obserwacji, uwrażliwienie na ciągłość zmian naszego otoczenia,
- wprowadzenie do zadań jakie uczniowie indywidualnie i w grupach będą mieli do wykonania,
- podział na grupy (obserwatorzy nabrzeża, charakterystycznych znaków wodnych, przewodniczący grupy, fotograf),

8.30

Wyjście przed szkołę (sprawdzenia stanu uczniów). Krótka pogadanka na temat historii szkoły (załącznik l).Zwrócenie uwagi na pamiątkowa tablicę patrona szkoły majora Henryka Sucharskiego. Zwrócenie uwagi na kotwice leżące na skwerach zieleni, kadłub statku, łańcuchy rozwieszone wzdłuż trawników- nawiązanie do ponad 50-letniej tradycji szkoły. Zwrócenie uwagi na nową roślinność, która zastała posadzona i jest pielęgnowana przez uczniów z zasadniczej szkoły o specjalności ogrodnik terenów zieleni. Wyjście przed teren szkoły, skrzyżowanie ulic Kochanowskiego i Brǖcknera zlokalizowanie tego miejsca na mapie Wrocławia (Jakie główne szlaki komunikacyjne przebiegają w tym miejscu?) Zwrócenie uwagi na dość znaczny ruch uliczny i na niebezpieczeństwa z tym związane. Omówienie losów stoczni rzecznej, która istniała przy ulicy Toruńskiej i wybudowanej całkiem niedawno stacji benzynowej - zmieniające się otoczenie związane z rozwojem. Ogólna charakterystyka okolicy, przewaga ogródków działkowych wzdłuż ul. Kochanowskiego i wałów, przewaga budownictwa jednorodzinnego.

8.45

Przejście przez mosty Jagiellońskie, zatrzymanie się na wysokości śluzy. Pytanie: do czego służy śluza? Nawiązanie do powodzi z 1997r, która na tym terenie wyrządziła niemałe szkody. Ocena stanu poziomu rzeki Odry. Zwrócenie uwagi na faunę i florę, czystość wody i najbliższego otoczenia. W drodze na statek szkolny uczniowie na podstawie mapy określają, którym wałem należałoby iść. Aby dostać się na most Warszawski?

9.00

Spotkanie przed statkiem szkolnym WesterplatteII. Tu też zbiórkę mają inne klasy pierwsze i ich opiekunowie.

9.00-9.10

Powitanie uczniów przez Kapitana Statku, Bosmana, załogę, która w tym dniu pełni wartę oraz starszych uczniów z Samorządu Szkolnego. Omówienie historii statku. Zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa i zasadami zachowania się na statku. Klasy zostają podzielone na grupy, do każdej grupy zostaje przydzielona osoba, której zadaniem jest oprowadzenie uczniów po statku.

Harmonogram zwiedzania:

1. Sterówka, rozmowa z kapitanem, możliwość zapoznania się z działaniem urządzeń sterowniczych, nawigacyjnych, zasadami ruchu na rzekach, możliwość sterowania statkiem.

2. Maszynownia: rozmowa z bosmanem

3. Część turystyczna (rekreacyjna) statku: wyposażenie tej części statku (kabiny, koje, stołówka, część sanitarna) opiekun załoga (uczniowie) statku.

4. ?wietlica: (zajęcia integracyjne)

9.30 Rejs statkiem na Wyspę Opatowicką ( 9.30-12.00) Klasa po uroczystym przywitaniu przez Kapitana udaje się do świetlicy. Przypominam uczniom o konieczności przestrzegania dyscypliny podczas rotacji na poszczególnych stanowiskach zwiedzania, o konieczności obserwacji i notowania charakterystycznych znaków wodnych, szaty roślinnej, informacji, jakich udzielają poszczególne osoby na określonych stanowiskach.

Zajęcia integracyjne w klasie.

Zadanie 1. Zapamiętywanie imion.

Uczniowie siadają w kole. Jeden z uczestników przedstawia się, mówiąc, np. Jestem Jan. Następna osoba mówi: jestem Ania, a to jest Jan. Kolejna osoba przedstawia siebie i przypomina imiona osób, które mówiły wcześniej. Kolejna osoba może kontynuować wyliczankę, lub zacząć od początku.

Zadanie 2. Niedokończone zdania.

Odczytujemy wybrane zdania i prosimy uczestników o ich dokończenie. Każdy ma prawo odmówić, ale staramy się aby wszyscy uczestniczyli w zabawie. Przykładowe zdania:

Zadanie 3. Wzajemne poznanie się - "Układanka"

Każda z osób otrzymuje kartę (załącznik 2) i wyszukuje spośród pozostałych, osoby o zadanych cechach (min. 2 osoby). Osoby podają sobie ręce, przedstawiają się i składaj ą podpis na karcie.

Zadanie 4. "Supły".

Uczestnicy stają w małych kołach (2-3). Każdy wyciąga rękę i chwyta rękę innej osoby( nie mogą to być ręce najbliżej stojących osób).Następnie drugą ręką chwyta rękę innej osoby. Teraz grupa próbuje rozwiązać powstały supeł, starając się w dalszym ciągu trzymać się za ręce.

Zabawy trwają około 30 minut. Potem grupa przechodzi do sterówki.

10.00-10.30.

Zwiedzanie sterówki. Kapitan statku zaznajamia młodzież z podstawowym wyposażeniem, omawia podstawowe dane techniczne statku Westerplatte II jest zestawem pchanym, składającym się z typowego dla Odry pchacza typu "Bizon" z pchanej barki przeznaczonej do szkolenia i bytowania 40 uczniów. Uczniowie odbywają praktyki zbiorowe przewidziane programem nauczania w I i II klasie technikum. Wymiary zestawu:

L= 92m

L - długość

B= 9m

B - szerokość

T= 1,2 m

T - zanurzenie

               

Moc=400Km (2x200 km), dwie duże śruby napędowe. Rok prod. 1975.

Młodzież ma możliwość zadawania pytań. Następnie przechodzi do maszynowni, gdzie jest pod opieką bosmana. Podczas zwiedzania cały czas obserwujemy okolicę. Po zwiedzeniu maszynowni rozdaję uczniom mapki (załącznik 3 ) i analizujemy dokładnie trasę wycieczki po Odrze:

Statek rusza z przystani na 5km kanału powodziowego (dla orientacji drogi wodne oznacza się znakami kilometrów od przyjętego początku 0,0). Most Jagielloński i nieczynny jaz Jagielloński- spiętrzał wodę w rzece, która m.in. zasilała kąpielisko Morskie Oko (zadanie: zaznacz na swojej mapce miejsce skąd rusza statek, na podstawie mapy Wrocławia nanieś na swoją mapkę kąpielisko, o którym była mowa).

Kanał powodziowy - szata roślinna.Obserwacja otaczającego terenu, zwrócenie uwagi na siedzących rybaków, czystość wody.

Stara Odra- Most drogowy Warszawski- po wypłynięciu z kanału płyniemy starą Odrą.Obserwujemy dość znaczny ruch drogowy.

Pytanie: z mapy Wrocławia określ, czym może być spowodowany tak duży ruch uliczny? kierunki tras wylotowych, odległość np.Rynek, a most Trzebnicki. Warszawski, mosty Jagiellońskie).

Most kolejowy Warszawski. Zwrócenie uwagi uczniów na mieszczące się po lewej strome zakłady Browar Wrocławski ?Piast" i zakłady Wodomierze. Po prawej stronie duże osiedle Karłowice i Różanka.Za mostem zakręcamy i wpływamy w kanał nawigacyjny, pod mostem Warszawskim, w kierunku mostu Jagiellońskiego, wzdłuż Grobli Karlowicko-Rędzińskiej. Tutaj zwracamy uwagę po lewej strome na groblę, która jest terenem rekreacyjnym (ogródki działkowe, w lecie duża część ludności wygrzewa się na słońcu).Przez Śluzę Zacisze w pod mostem Swojczyckim w kierunku Śluzy Bartoszowickiej. Zwrócenie uwagi uczniom na odcinek, wzdłuż lewego brzegu kanału nawigacyjnego, gdzie mieszczą się dość liczne zakłady, które spowodowały degradację środowiska (nieczynna już Wrocławska Stocznia Rzeczna, Viscoplast, Zakłady Chemiczne, Polifarb Wrocław, Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego, Zakłady Przemysłu Spirytusowego). Za śluzą Bartoszowicką uczniowie wysiadają ze statku i przechodzą na Wyspę Opatowicką. Zwracamy ich uwagę na istniejący w tym miejscu konflikt. Wyspa Opatowicką jest miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Wrocławia (wycieczki piesze, rowerowe), a także terenem, który powinien zostać zlikwidowany ze względu na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

12.00-13.15 Zajęcia na Wyspie Opatowickiej.

Uroczyste powitanie uczniów przez opiekuna i sam Samorząd Uczniowski. Starsi uczniowie przygotowują ognisko do pieczenia kiełbasek. Przedstawiciele poszczególnych klas pierwszych przystępują do wygłoszenia formuły przyrzeczenia klas pierwszych. Po zaprzysiężeniu każdy z uczestników otrzymuje Honorowy Dyplom Pierwszoklasisty. Po wręczeniu dyplomów następuje część rekreacyjna - konsumpcja pieczonych kiełbasek przy muzyce typowej dla żeglarzy. Zwrócenie uwagi uczniom na szatę roślinną.

Pytanie - dlaczego wyspa nazywana jest przez niektórych "Wyspa Miłości". Określenie na mapie miejsca, w którym się znajdujemy, czy innym drogami i jakimi można dostać się na wyspę?

Zwrócenie uwagi na piękno natury (uwrażliwienie do zachowania czystości- wszelkie odpady zabieramy ze sobą na statek).

13.30-15.00 Powrót statkiem do szkoły, wysiadamy przed Śluzą Zacisze.

Wejście na statek, sprawdzenie obecności, krótka pogadanka na temat wrażeń z dotychczasowego przebiegu wycieczki. Podanie zadania domowego- napisz krótką notatkę z wycieczki, co było dla Ciebie najbardziej interesujące? Co Ci się najbardziej podobało, a co nie.
Zabawa wszystkich uczestników na pokładzie Westerplatte II, przy muzyce typowej dla młodzieży w tym wieku.
Po dopłynięciu do miejsca postoju, przejście z uczniami pod szkołę - pożegnanie

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik l Historia Szkoły.

Koniec II wojny światowej oznaczał m.in. powrót Polski na stare ziemie piastowskie, nad Odrę. Ówczesny obraz tych ziem to zgliszcza i ruiny. Wśród ogromu zadań związanych z odbudowa nie zapomniano o Odrze. W niezwykle szybkim czasie, po usunięciu zniszczeń i zatopionych wraków, na Odrę wypłynęły pierwsze pociągi holownicze. Powołano do życia przedsiębiorstwo polska Żegluga na Odrze. Po uporaniu się z odbudowa zniszczonych portów, jazów i śluz dość szybko zwiększono zakres usług przewozowych i związanych z tym zapotrzebowaniem na fachową kadrę. Stąd właśnie zrodził się pomysł założenia szkoły, która kształciłaby kadrę do potrzeb żeglugi.

W 1946r. Rada Główna Polskiej Żeglugi na Odrze we Wrocławiu podejmuje decyzję o otwarciu Szkoły Żeglugi Śródlądowej.

W 1947 r. nastąpiło uroczyste otwarcie dwuletniej Prywatnej Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu w zastępczej siedzibie przy ul. Na Grobli.
W 1949r. następuje przeniesienie szkoły do nowej siedziby przy al. Brǖcknera 10. Internat mieści się częściowo w budynku szkoły i budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej.

W 1950r. następuje upaństwowienie szkoły i zmiana nazwy na Państwową Szkołę Żeglugi Śródlądowej. Szkoła staje się placówką resortową Ministerstwa Komunikacji.

W 1954r. następuje początek zbiorowych praktyk zawodowych uczniów na udostępnionym przez P.P. Żegluga na Odrze statku o nazwie ?BP-52", który to w październiku staje się własnością szkoły.

W 1955r. szkoła otrzymuje bocznokołowy statek parowy "Paweł Finder" a w 1957r. statek motorowy "Małgorzata Fornalska". W latach 60-tych powstaje Pomaturalna Szkoła Państwowa Techniczna Żeglugi Śródlądowej. Zostaje ukończona budowa warsztatów i nowa szkoła. Powstaje trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Żeglugi Śródlądowej. Zostaje ukończona budowa basenu krytego.

W 1972r. nadanie szkole imienia majora Henryka Sucharskiego.

W 1975r. następuje uroczyste wodowanie i wejście do eksploatacji zbudowanego w stoczni remontowej we Wrocławiu szkolnego zestawu pchanego "Westerplatte II", który służy do dziś.

W latach 80-tych powstają trudności w utrzymaniu szkoły, stopniowe zmniejszanie ilości uczniów i zawieszenie działalności Policealnego Studium Zawodowego i szkoły dla pracujących.

W latach 90-tych następuje połączenie szkoły z ZSZ przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, powstają nowe kierunki kształcenia i pojawiają się po raz pierwszy dziewczęta.