RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

ramowy program kursu przygotowującego doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego
do pracy dydaktycznej ze studentami

 

Liczba godzin: ustalana w porozumieniu z kierownikiem kolegium szkoły doktorskiej.
Semestr: termin realizacji zajęć ustalany w porozumieniu z kierownikiem kolegium szkoły doktorskiej.
Forma zajęć: warsztaty, konwersatorium.
Uwaga: Realizacja celów i zadań kursu wymaga, by jego uczestnicy prowadzili (wcześniej lub w trakcie realizacji kursu) zajęcia dydaktyczne z wybraną grupą studentów.

Cele ogólne:

• pogłębienie samoświadomości nauczyciela akademickiego,
• przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego człowieka dorosłego oraz specyfiki uczenia się dorosłych,
• kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych i dydaktycznych.

Cele szczegółowe:
Oczekuje się, że doktorant po ukończeniu kursu będzie: potrafił:

• opisać podstawy uczenia się i nauczania osób dorosłych,
• przedstawić zasady efektywnej autoprezentacji,
• opisać wybrane techniki uczenia się,
• scharakteryzować czynniki składające się na poprawną emisję głosu,
• opisać specjalne potrzeby edukacyjne i ich utrzymujący się charakter podczas kontynuowania edukacji podczas studiów wyższych
• zastosować w praktyce zasady efektywnej autoprezentacji,
• radzić sobie ze stresem,
• motywować studentów do pracy,
• efektywnie pracować z grupą:
  – rozwijać dialogową relację nauczyciel – student,
  – radzić sobie w sytuacjach problemowych i konfliktowych,
• korzystać z aktywizujących metod nauczania,
• konstruować dla własnych potrzeb system oceniania i dokonywać ewaluacji prowadzonych zajęć,
• stosować ćwiczenia służące lepszemu operowaniu głosem.

Zestaw modułów – opis treści (ustalany w porozumieniu z kierownikiem kolegium szkoły doktorskiej)

A. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy dydaktyki szkoły wyższej:
– psychologia rozwoju człowieka dorosłego,
– podstawy uczenia się i nauczania osób dorosłych.

B. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego:
– proces uczenia się i nauczania,
– prowadzenie zajęć konwersatoryjno-warsztatowych,
– budowanie systemu oceniania.

C. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela akademickiego:
– radzenie sobie w sytuacjach trudnych w nauczaniu,
– autoprezentacja,
– dialogowy styl relacji nauczyciel – student.

D. Samorozwój nauczyciela akademickiego:
– etyczne dylematy kształcenia,

E. Emisja głosu i radzenie sobie ze stresem:
– warunki prawidłowej emisji głosu,
– wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii aparatu głosowego,
– warunki higieny głosu i pracy nad głosem,
– czynniki stresotwórcze i objawy reakcji stresowej,
– techniki radzenia sobie ze stresem, w tym techniki relaksacji.

Uwaga 1:

TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW MOGĄ ULEC MODYFIKACJI ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ WYDZIAŁU ZAMAWIAJĄCEGO KURS.

Opis metod i form realizacji:

Warsztaty/konwersatoria opierać się będą w dużej mierze na indywidualnych doświadczeniach osób prowadzących oraz uczestników zajęć, przy wykorzystaniu różnorodnych, aktywizujących metod i form nauczania (analiza indywidualnych przypadków, praca w małych grupach, e-learning, itp.)

Forma zaliczenia:

Zaliczenie kursu kończy się oceną. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (w przypadku pojedynczej nieobecności niezbędne jest jej odrobienie – prowadzący zajęcia ustala indywidualny sposób zaliczenia zajęć) oraz pozytywna ocena pisemnej pracy semestralnej. Pozytywna ocena pracy semestralnej dotyczy dwóch lub trzech prac pisemnych (w zależności od ustalonej liczby godzin w porozumieniu z kierownikiem kolegium szkoły doktorskiej) sprawdzających wiedzę i umiejętności doktorantów w zakresie pracy ze studentami. Prace oceniane są przez prowadzących poszczególne moduły zajęć. Ocena końcowa pracy semestralnej stanowi średnią z ocen cząstkowych uzyskanych z realizacji poszczególnych zadań.

Uwaga 2:

Kurs ma charakter doskonalący; jego ukończenie nie daje kwalifikacji nauczycielskich określonych w Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 1450).

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Centrum Edukacji Nauczycielskiej

50-205 Wrocław,
ul. Cybulskiego 30

telefon: +48 71 375 92 68
fax: +48 71 375 94 96
cen@uwr.edu.pl

do góry